Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Αναλυτικά:

Για την διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου

Τι παραλάβαμε το 2014:

Μεταξύ άλλων ελλείψεων, το 2014 στον Δήμο Πόρου δεν λειτουργούσε Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο Δημάρχου και Γραφείο Τύπου (ούτε δημοτικές ιστοσελίδες), η Τεχνική Υπηρεσία είχε μόνο έναν μηχανικό και έναν ηλεκτρολόγο, ο Βιολογικός Καθαρισμός κανέναν υπάλληλο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μόνο μία υπάλληλο, ενώ ο Δήμος και το Δ.Λ.Τ. διοικούνταν από μόνο δύο αιρετούς.

Τι κάναμε την περίοδο 2014-2019:

Αναδιαρθρώσαμε και στελεχώσαμε τις Υπηρεσίες του Δήμου με εσωτερικές μετακινήσεις, συγχωνεύσαμε την Δημοτική Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.ΕΠ.) με τον Δήμο, αναθέσαμε αρμοδιότητες σε όλους σχεδόν τους δημοτικούς συμβούλους, αναπτύξαμε τον εθελοντισμό και επιστρέψαμε 269.449€ από τους μισθούς Δημάρχου και Αντιδημάρχων στην κοινωνία του Πόρου κάνοντας ιδιωτικές δαπάνες για την υποστήριξη δράσεων του Δήμου. Επίσης, ο Δήμος έκανε στροφή στη διαφάνεια και την εξωστρέφεια, με την έναρξη λειτουργίας των ιστοσελίδων www.poros.gr και www.visitporos.com, της εφαρμογής “VisitPorosmyGuide”, την κυκλοφορία της εφημερίδας «Τα Νέα του Πόρου», την έκδοση Δελτίων Τύπου και την ενημέρωση των πολιτών μέσω e-mail και αναρτήσεων στα social media.

Τι είχαμε υποσχεθεί για την περίοδο 2019 - 2023 και τι κάναμε:

Είχαμε υποσχεθεί ότι: «θα συνεχίσουμε να διοικούμε με διαφάνεια, ευελιξία, τήρηση κανόνων ιεραρχίας και χωρίς συγκεντρωτισμό, αξιοποιώντας όσα περισσότερα πρόσωπα μπορούν να προσφέρουν στον Δήμο» και κάναμε ακριβώς αυτό, αφού, χάρη σε θεσμικές παρεμβάσεις του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, το Υπουργείο Εσωτερικών διπλασίασε τον αριθμό Αντιδημάρχων που δικαιούται ο Δήμος μας (πληθυσμός μεταξύ 3.500 και 5.000 κατοίκων το 2011), με συνέπεια από την περίοδο 2019-2023 να έχει 4 ενεργούς Αντιδημάρχους και συνολικά να αξιοποιηθούν 7 δημοτικοί σύμβουλοι στις θέσεις του Αντιδημάρχου και του Προέδρου του Δ.Σ.

Είχαμε υποσχεθεί ότι βασικές μας προτεραιότητες για την τετραετία 2019-2023 θα ήταν «α) η εφαρμογή του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, β) η δημιουργία νέων Υπηρεσιών του Δήμου και γ) η τοποθέτηση Διευθυντών και Τμηματαρχών, με γνώμονα την αξιοποίηση της νέας γενιάς του ανθρώπινου δυναμικού» και, πράγματι, υποβάλαμε για έγκριση το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και σήμερα βρισκόμαστε σε φάση ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων που διατύπωσε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ενώ τοποθετήσαμε τμηματάρχες σε όλα τα Τμήματα και υπευθύνους σε όλα τα γραφεία.

Η αύξηση των οικονομικών μεγεθών και της παραγωγικότητας του Δήμου αύξησε αναλόγως την ανάγκη για στελεχιακή ενίσχυσή του, η οποία αντιμετωπίστηκε με όλα τα εργαλεία που δίνει το σύγχρονο νομικό πλαίσιο στους Δήμους. Έτσι, ο Δήμος μας αναδείχθηκε σε πρωτοπόρο στην θέσπιση συνεργασιών με αναπτυξιακά δίκτυα για την υποστήριξη των Τεχνικών του Υπηρεσιών και, μαζί με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Δ.Λ.Τ.) Πόρου, από τα τέλη του 2021 έχει υπογράψει 5 προγραμματικές συμβάσεις (Π.Σ.) συνολικού κόστους 914.998€ με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο εξειδικευμένο προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα και μελέτες για σημαντικές δράσεις. Ειδικότερα, ο Δήμος Πόρου ήταν ο πρώτος σε όλη την χώρα που σύναψε Π.Σ. για την συνολική υποστήριξη της υλοποίησης του τεχνικού του προγράμματος, χάρη στην οποία εξασφάλισε από το 2022 πάγια συνεργασία με 2 μηχανικούς, 1 αρχιτεκτόνισσα, 1 δικηγόρο και 2 διοικητικούς υπαλλήλους. Μάλιστα, η συγκεκριμένη Π.Σ. λόγω της καινοτομίας της παραπέμφθηκε για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο την ενέκρινε, δημιουργώντας νομολογία και ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλους Δήμους προκειμένου να υιοθετήσουν την ίδια καλή πρακτική. Επιπλέον, σήμερα υπάρχουν 4 ακόμα ενεργές Π.Σ. με το ίδιο Δίκτυο με τα εξής αντικείμενα: 1) εκτέλεση διαγωνισμού, επίβλεψη και παραλαβή του έργου αποκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού, 2) αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης της Πούντας, 3) αρχιτεκτονική και λοιπές μελέτες για την ανάπλαση της δημοτικής αγοράς, 4) τεχνική υποστήριξη Δ.Λ.Τ.

Με μεθοδικές θεσμικές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Γιάννη Δημητριάδη το 2019, διεκδικήσαμε από κοινού με άλλους νησιωτικούς Δήμους και πετύχαμε την αλλαγή της νομοθεσίας, ώστε α) οι Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων να μπορούν να έχουν Γενικό Γραμματέα και β) οι Δήμοι μεταξύ 3.500 και 5.000 κατοίκων να μπορούν να έχουν 3 ειδικούς συνεργάτες Δημάρχου. Έτσι, ο Δήμος μας έγινε ο πρώτος μικρός Δήμος της χώρας που στελέχωσε τις 3 αυτές κρίσιμες νέες θέσεις διευκολύνοντας την λειτουργία του (έως τότε προβλεπόταν μόνο μία θέση ειδικού συνεργάτη).

Δημιουργήσαμε 5 ακόμα νέες θέσεις εργασίας σε δομές του Δήμου, στις περισσότερες από τις οποίες τοποθετήθηκαν Ποριώτες πτυχιούχοι και ειδικότερα: 1 θέση στον Παιδικό Σταθμό, 2 στο Κοινωνικό Φαρμακείο και 2 θέσεις μόνιμου προσωπικού στον Δήμο και στο Δ.Λ.Τ. (οι τελευταίες σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία στελέχωσης μέσω ΑΣΕΠ).

Αντιμετωπίσαμε περαιτέρω το πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει ο Δήμος με ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς ιδιώτες συνεργάτες σε όλους τους τομείς οι οποίοι χρειάζονταν ενίσχυση. Έτσι, σήμερα υπάρχουν επαναλαμβανόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υποστήριξη του Δήμου στα εξής αντικείμενα: 1) χρηματοδότηση και παρακολούθηση έργων, 2) έσοδα, 3) κοινωνικές Υπηρεσίες, 4) πληροφορικά συστήματα, 5) εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, 6) εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής, 7) ψηφιακός μετασχηματισμός, 8) λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας, 9) συντήρηση - λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού, 10) αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης, 11) συντήρηση - λειτουργία απονιτροποιητή, 12) αλλαγή λαμπών δημοτικού φωτισμού, 13) γιατρός εργασίας, 14) τεχνικός ασφαλείας, 15) αποκομιδή - μεταφορά απορριμμάτων και καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.

Με όλους τους παραπάνω τρόπους, δημιουργήσαμε νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή μας, αξιοποιώντας σήμερα στον Δήμο και το Δ.Λ.Τ. 15 νέους πτυχιούχους και 8 μη - πτυχιούχους σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης και 15 εργάτες και οδηγούς και δίνοντας επιπλέον σημαντικό αντικείμενο εργασίας σε αντίστοιχο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους αυτούς είναι νέοι συμπολίτες μας, ορισμένοι από τους οποίους παρέμειναν στον Πόρο χάρη στην συνεργασία τους με τον Δήμο, ενώ ένας από αυτούς επέστρεψε από το εξωτερικό όπου εργαζόταν και εγκαταστάθηκε ξανά στο νησί.

Ολοκληρώσαμε την διαδικασία μονιμοποίησης των τριών υπαλλήλων της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες ορκίστηκαν ως μόνιμες υπάλληλοι του Δήμου μας στα μέσα του 2023, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας που είχε καθοριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επιστρέψαμε το σύνολο της μισθοδοσίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην κοινωνία του Πόρου (περισσότερες από 200.000€), κάνοντας ιδιωτικές δαπάνες και χορηγίες για την υποστήριξη δράσεων του Δήμου.

Η πανδημία αποτέλεσε την αφορμή για την αλματώδη μετάβαση του Δήμου, αλλά και των κατοίκων του Πόρου, στην ψηφιακή εποχή. Οι δημοτικές ιστοσελίδες poros.gr και visitporos.com αναπτύχθηκαν περαιτέρω, αποκτώντας μάλιστα και αγγλική απόδοση, ενώ καθιερώθηκαν διαδραστικές δυνατότητες στις αιτήσεις και στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η λειτουργία του Γραφείου Τύπου του Δήμου αναβαθμίστηκε με την έκδοση και αποστολή με email όλων των Δελτίων Τύπου για τα νέα του Δήμου και στα αγγλικά και συνεχίστηκε η έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα του Πόρου».

Υποβάλαμε πρόταση στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου κόστους 509.305€.

Τι θα κάνουμε την περίοδο 2024-2028:

Θα συνεχίσουμε να διοικούμε τον Δήμο με την ίδια προοδευτική φιλοσοφία που βασίζεται στην αξιοποίηση των σύγχρονων νομικών δυνατοτήτων, τον ρεαλισμό, την ευελιξία και την έλλειψη ιδεολογικών ταμπού και να εξασφαλίζουμε την υποστήριξη που απαιτείται σε οικονομικό και στελεχιακό επίπεδο για την διεκπεραίωση του μεγάλου αναπτυξιακού μας προγράμματος. Επίσης, όπως και τις προηγούμενες περιόδους, όλοι οι αιρετοί ηλικίας άνω των 30 ετών που θα αμείβονται με αντιμισθία θα επιστρέφουν το σύνολο του μισθού τους στην κοινωνία του Πόρου μέσω χορηγιών.